Kinder Dag Centrum Berjarijke

Appingedam

   

Kinderdagcentrum Berjarijke is onderdeel van NOVO

NOVO beheert in de Provincie Groningen 4 kinderdagcentra voor kinderen met een verstandelijke handicap. In zo'n kinder-dagcentrum wordt dagbesteding geboden aan kinderen in leeftijd variërend van ± 2 tot 18 jaar. De kinderen hebben allemaal een ontwikkelingsachterstand, veroorzaakt door een verstandelijke beperking en in een aantal gevallen gecombineerd met lichame­lijke beperkingen.

In de kinderdagcentra van NOVO krijgen de kinderen een dag­programma aangeboden dat er op gericht is om de ontwikkeling van het individuele kind te stimuleren. Hierbij is de eigen na­tuurlijke en speelse wijze van ontwikkeling van het kind erg be­langrijk. In kleine groepen (maximaal 9 kinderen) krijgen de kinderen door begeleid(st)ers een programma aangeboden met onderdelen als spel, motoriek, communicatie, ontwikkelings­materiaal en dergelijke. Er wordt bij de invulling van de activiteiten gebruik gemaakt van de seizoenen, feestdagen en andere opvallende gebeurtenissen.

Daar waar nodig is de inzet mogelijk van bijvoorbeeld een fysi­otherapeut, logopedist en ergotherapeut. Bij de opzet en de voortgang van het individuele begeleidingsplan is altijd een orthopedagoog en soms een arts aanwezig.

In nauw overleg met de ouders van het kind wordt jaarlijks een begeleidingsplan afgesproken. Dit plan wordt opgesteld door het team van het kinderdagcentrum. Afhankelijk van de ontwikke­ling van het kind worden doelen opgesteld waaraan door alle betrokkenen wordt gewerkt. Voor een aantal kinderen verloopt de ontwikkeling dusdanig dat zij doorstromen naar één of andere vorm van onderwijs (vrijwel altijd speciaal onderwijs). Voor veel andere kinderen is de ontwikkeling dusdanig dat zij gebaat zijn bij een langer verblijf in het kinderdagcentrum. Kinderen kunnen uiteindelijk tot hun 186 jaar in het centrum verblijven. Daarna zijn er andere vormen van begeleiding en opvang moge­lijk.

Vanuit het kinderdagcentrum worden ook andere vormen van dienstverlening aangeboden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om advies en ondersteuning in de thuissituatie (PPG), vakantie-speelweken, verlengde dagopvang, zaterdagopvang en dergelijke.

Voor alle vormen van dienstverlening vanuit het kinderdagcen­trum is een indicatie vereist van het IVG (indicatiecommissie voor verstandelijk gehandicapten).

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de 4 kinderdag-centra van NOVO.

Het adres van KDC Berjarijke is:

KDC Berjarijke G. van Saksenlaan 2a, 9920 JK Appingedam  telefoon: 0596 - 622934 


KINDEREN VAN HET KINDERDAGCENTRUM BERJARIJKE UIT APPINGEDAM

 EEN DAGJE NAAR NIENOORD IN LEEK

Een grote groep kinderen en hun begeleid(st)ers bracht op 12 juni 2003 een bezoek aan het recreatiecentrum Nienoord in Leek. Onder schitterende weersomstandigheden brachten de kinderen vele uren door in de speeltuin, de kinderboerderij en de verschillende attracties. Tussen de middag werd er genoten van een patatje met en een ijsje. Tot slot van de dag werd er nog genoten van een rit in de huifkar.

Hieronder twee foto's van het dagje uit.

SAMEN MET JUF OP DE GLIJBAAN

Het zit er weer op en het is allemaal goed gegaan.